Säännöt


1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 


Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Insinööriopiskelijat SAIO ry, jota kutsutaan näissä 
säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Savonlinna. 

2§ Yhdistyksen tarkoitus 


Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä 

henkisten 

ammatillisten 

yhteiskunnallisten 

muiden vastaavien etujen ajaminen. 

3§ Tarkoituksen toteuttaminen 


Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n, 
jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisyhdistyksenä. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 

harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa 

järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia 

järjestää jäseniä yhdistäviä tilaisuuksia 

toimii jäsentensä etujen ajamiseksi. 

4§ Toiminnan tukeminen 


Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu 

perustamaan rahastoja 

ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 

asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja 
huvitilaisuuksia 

harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa 

omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, arvopapereita ja 
omaisuutta. 

5§ Jäsenet 


Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa insinööri- tai muuta tekniikan alan tutkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet sekä sitoutuvat täyttämään jäsenvelvollisuudet. 

Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia- ja kannattajajäseniä. Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. 

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen määräämän kannattajajäsenmaksun. 6§ Jäsenvelvollisuudet ja –oikeudet 


Jäsenen tulee 

noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä 

suorittaa kunniajäsentä lukuun ottamatta liiton määräämä jäsenmaksu 

kannattajajäsenen tulee suorittaa yhdistyksen kokouksen määräämä kannattajajäsenmaksu. 

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. 

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

 

7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä 


Jäsen voi milloin tahansa erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta 
yhdistyksen kokouksessa. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) 
kuukauden kuluttua eroilmoituksesta. 

8§ Jäsenen erottaminen yhdistyksestä 


Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin 
yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut velvollisuudet täyttämättä. 

9§ Yhdistyksen kokous 


Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään 
kahdesti vuodessa kevät- ja syyskokoukseen. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle 
ilmoittamalla siitä oppilaitoksen ilmoitustaululla vähintään kaksi viikkoa ennen 
kokousta.  
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. 
Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 

Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastuskertomus sekä hyväksytään tilinpäätös. 

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä. 

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja rahastonhoitaja 

Valitaan hallituksen muut jäsenet 

Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilönsä 

Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 

Määrätään kannattajajäsenmaksun suuruus. 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, milloin hallitus katsoo sen 
tarpeelliseksi tai jos yksikymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten. 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

 

10§ Yhdistyksen hallitus 


Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 1–10 jäsentä.  
Hallitus toimeenpanee yhdistyksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja 
vastaa yhdistyksen puolesta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt. Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun loppuun mennessä. 
Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää. 
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. 
Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. 
Ero astuu voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua eroilmoituksesta. Valmistuva hallituksen jäsen voi jatkaa toimikauden loppuun. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä. 

11§ Liiton oikeudet 


Liitolle annetaan tarkastusoikeus yhdistyksen asioihin. Liiton edustajalla on 
läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen kokouksissa. Liitolle on lähetettävä 
tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat. 

Jos liitto katsoo, että yhdistyksen toiminta on hiipunut tasolle, joka vaatisi yhdistyksen purkamista, eikä sillä ole toimivaa hallitusta, annetaan liitolle oikeus kutsua yhdistyksen kokous koolle uuden hallituksen kokoon saamiseksi taikka yhdistyksen purkamistarkoituksia varten. 

12§ Sääntöjen muuttaminen 


Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen 
kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten välin 
pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen 
ylimääräinen kokous. Sääntömuutos on alistettava aina liiton hallituksen 
vahvistettavaksi. 

13§ Yhdistyksen purkaminen 


Yhdistyksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen 
purkamisesta kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa. Kokousten välin pitää olla ainakin yksi (1) 
kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous. Jos yhdistys 
purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat on luovutettava liitolle käytettäväksi 
liiton tarkoitusperiä edistävällä tavalla. 

14§ 

Muu tulkinta siltä osin, kun näissä säännöissä ei ole säädöksiä, noudatetaan yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä.